วันสิ่งแวดล้อมโลก

News

วันสิ่งแวดล้อมโลก

Saturday June 5, 2021

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยในปี 2564 UNEP ได้กำหนดแนวคิดรณรงค์ภายใต้หัวข้อเรื่อง Ecosystem Restoration หรือ การฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งมีประเทศปากีสถานเป็นเจ้าภาพในปีนี้

การฟื้นฟูระบบนิเวศคือการช่วยเหลือในการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมหรือถูกทำลาย ตลอดจนการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่ยังคงสภาพเดิมไว้  ระบบนิเวศที่สมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ที่มากขึ้นเช่นกัน เช่น ดินที่อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตจากป่าไม้และปลาที่มากขึ้น และแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ขึ้น การฟื้นฟูสามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น การปลูกป่าหรือไม่เข้าไปรบกวนในระบบนิเวศเพื่อให้ธรรมชาติสามารถฟื้นตัวได้เอง

ที่ Klean เราใช้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อทำความเข้าใจและจัดการรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเรา ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิต บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การใช้ชีวิตประจำวัน และการกำจัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน เราใช้กระบวนการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือเพื่อวเคราะห์และปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของ Klean Kanteen โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากนี้ Klean ยังเป็นสมาชิกของ 1% for the Planet โดยทุก 1% จากยอดขายในแต่ละปีเราจะบริจาคให้องค์กรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเช่น Save The Waves, Lonely Whale และ Leave No Trace นี่คือ 1% สำหรับโลกของเรา